Tłumaczenia

Tłumaczenia, tłumaczenia i jeszcze raz tłumaczenia – takie motto towarzyszy nam już przez ponad 20 lat. I nie ma w tym krzty przesady.

Naszym głównym produktem są bowiem właśnie tłumaczenia pisemne, w tym skomplikowane tłumaczenia specjalistyczne, wymagające z definicji posiadania rzetelnej wiedzy i zachowania szczególnej staranności. 

Sztuka tłumaczenia, leżąca u podstaw oferowanych przez nas usług, opiera się na dążeniu do doskonałości, którą to doskonałość można osiągnąć dopiero po wielu latach ambitnych starań, wyrzeczeń i pracowitości.

Nasze tłumaczenia wykonują tłumacze, dla których wykonywanie tego prestiżowego zawodu jest podstawowym źródłem utrzymania. W większości przypadków są to native speakerzy o dużym dorobku i warsztacie translatorskim, tylko takie bowiem osoby spełniają nasze rygorystyczne wymagania dotyczące zatrudnianych przez nas tłumaczy.

Nasza oferta adresowana jest właście do tych z Państwa, którzy cenią sobie wysoką jakość i nie stać ich na poprawianie tekstów nie spełniających ich oczekiwań.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczeniami zwykłymi nazywamy takie projekty, dla których bez trudu możemy przewidzieć ich dokładny termin realizacji, ponieważ należą one do kanonu najczęściej tłumaczonych tekstów. 

Są to na ogół tłumaczenia umów, statutów, regulaminów, pism urzędowych, itp., a więc dokumenty charakteryzujące się pewnym stopniem powtarzalności.

W przypadku tekstów tego typu zawodowy tłumacz nie potrzebuje ślęczeć godzinami nad slownikiem lub przeszukiwać baz terminologicznych przed przystąpieniem do wykonania tłumaczenia. Może je wykonać z marszu, sprawnie i relatywnie szybko.

W przeciwieństwie do tłumaczeń specjalistycznych, które wymagają większego nakładu pracy, przyjmując zamówienie na wykonanie tłumaczenia zwykłego możemy zaproponować Państwu krótszy termin realizacji, który jesteśmy w stanie zawsze dotrzymać.

Tłumaczenia z angielskiego na polski

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczeniami specjalistycznymi nazywamy tłumaczenia, do wykonania których oprócz bardzo dobrej znajomości języka ojczystego i języka obcego potrzebne jest posiadanie fachowej wiedzy z jednej lub kilku dziedzin nauki oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania tłumaczeń konkretnego rodzaju tekstów.

Nakład pracy związany z przygotowaniem tłumaczenia specjalistycznego jest nieporównywalnie większy niż w przypadku tłumaczenia zwykłych dokumentów biznesowych. Czasami tłumaczenie specjalistyczne wymaga skomplikowanej obróbki graficznej lub wprowadzania tekstu tłumaczenia do dokumentu przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Ze względu na zróżnicowanie tematyczne, przeznaczenie i poziom trudności, tłumaczenia specjalistyczne możemy podzielić na:

  • tłumaczenia dokumentacji, instrukcji, opisów, specyfikacji i innych opracowań technicznych, które oprócz dokładności, staranności i podstawowej wiedzy technicznej wymagają od tłumacza ustawicznego kształcenia się w zakresie nowo powstającego słownictwa, nie występującego jeszcze w słownikach,
  • tłumaczenia prawnicze wymagające od tłumacza posiadania wiedzy na temat systemów prawnych różnych krajów (np. prawa zwyczajowego w krajach anglosaskich, prawa unijnego, itd.) oraz umiejętności swobodnego poruszania się po terminologii prawniczej na poziomie interpretacji prawa,
  • tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne, które obejmują zarówno tłumaczenia dokumentacji medycznych dotyczących pacjentów, chorób i leków, jak i tłumaczenia badań klinicznych dotyczących leków, które są jeszcze w trakcie opracowywania,
  • tłumaczenia artykułów naukowych z przeznaczeniem do publikacji w czasopismach i periodykach naukowych, analizy wykonalności, ekspertyzy, opinie biegłych,
  • tłumaczenia reklamowe i marketingowe oraz materiały public relations, w przypadku których najistotniejsze znaczenie ma forma przekazu i jakość tłumaczenia, a w szczególności przenoszenie zamierzonego sensu wypowiedzi.
  • tłumaczenia innych skomplikowanych dokumentów.

Tłumaczenia przysięgłe

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami. Puste miejsca są wypełniane kreskami uniemożliwiającymi sfałszowanie dokumentu.

Tłumaczenia przysięgłe są dokumentami posiadającymi swój oddzielny numer w repertorium tłumacza przysięgłego.

Każda kopia tłumaczenia przysięgłego jest również dokumentem, dlatego za kopię zwyczajowo pobieramy honorarium w wysokości 50%.

Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 25 wierszy po 45 znaków w każdym. Każdą rozpoczętą stronę, nawet jeśli będzie na niej tylko jeden wiersz, traktuje się jak całą stronę.

Każde tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone notą poświadczającą tłumacza przysięgłego stwierdzającą jego zgodność z oryginałem. Jeśli nota poświadczająca znajduje się na oddzielnej stronie, za stronę tę nie pobieramy żadnego honorarium.

W tekście tłumaczenia przysięgłego specjalnie opisywane są wszystkie pieczęcie, adnotacje urzędowe, dopiski ręczne, podpisy i inne ważne z formalnego punktu widzenia elementy graficzne lub cechy dokumentu.

Do treści dopisywany jest również odpowiedni opis, jeśli w dokumencie przedłożonym do tłumaczenia przysięgłego występują jakieś nieczytelności lub wyraźne ślady zniszczenia.

W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to podyktowane względami praktycznymi lub na specjalne życzenie Klienta, istnieje możliwość zachowania układu graficznego dokumentu lub umieszczenia na stronie zarówno polskiej jak i obcojęzycznej wersji dokumentu.


tłumaczenia biznesowe

Praca dla tłumaczy

Osoby zainteresowane współpracą z nami zachęcamy do złożenia swojej aplikacji. Więcej informacji