Kancelaria tłumaczeń przysięgłych

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe praktycznie w każdej kombinacji językowej.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami. Puste miejsca są wypełniane kreskami uniemożliwiającymi sfałszowanie dokumentu.

Tłumaczenia przysięgłe są dokumentami posiadającymi swój oddzielny numer w repertorium tłumacza przysięgłego.

Każda kopia tłumaczenia przysięgłego jest również dokumentem, dlatego za kopię zwyczajowo pobieramy honorarium w wysokości 50%.

Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 25 wierszy po 45 znaków w każdym. Każdą rozpoczętą stronę, nawet jeśli będzie na niej tylko jeden wiersz, traktuje się jak całą stronę.

Każde tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone notą poświadczającą tłumacza przysięgłego stwierdzającą jego zgodność z oryginałem. Jeśli nota poświadczająca znajduje się na oddzielnej stronie, za stronę tę nie pobieramy żadnego honorarium.

W tekście tłumaczenia przysięgłego specjalnie opisywane są wszystkie pieczęcie, adnotacje urzędowe, dopiski ręczne, podpisy i inne ważne z formalnego punktu widzenia elementy graficzne lub cechy dokumentu.

Do treści dopisywany jest również odpowiedni opis, jeśli w dokumencie przedłożonym do tłumaczenia przysięgłego występują jakieś nieczytelności lub wyraźne ślady zniszczenia.

W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to podyktowane względami praktycznymi lub na specjalne życzenie Klienta, istnieje możliwość zachowania układu graficznego dokumentu lub umieszczenia na stronie zarówno polskiej jak i obcojęzycznej wersji dokumentu.